Nghị định của chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

Nghị định này quy định việc sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Nghị định này áp dụng đối với các lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước được giao, được thuê đất để sử dụng vào mục đích quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp (sau đây gọi chung là lâm trường quốc doanh).

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # #200/2004
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decree # 200/2004/NĐ-CP
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về rừng
  • Đất đai
  • Phân loại đất
Giấy phép ODC-PDDL-1.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

không hạn chế truy cập và sử dụng

Trạng thái Hết hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký Tháng 12 13, 2004
Ngày có hiệu lực Tháng 12 28, 2004
Tài liệu tham khảo #200/2004 NĐCP
Các từ khóa lâm trường quốc doanh
Ngày đăng tải Tháng 5 22, 2018, 08:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 23, 2018, 03:44 (UTC)