Người bản xứ ở Việt Nam

Địa chỉ: https://web.archive.org/web/20190114073139/https://www.iwgia.org/en/vietnam

Việt Nam được xem là một đất nước đa dân tộc với 53/54 nhóm dân tộc đang sinh sống trên đất nước này là dân tộc thiểu số. Dù đã bỏ phiếu ủng hộ cho Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) nhưng quốc gia này không công nhận người dân tộc thiểu số như người bản xứ và cũng chưa thông qua Công ước 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Không có luật cụ thể cho dân tộc thiểu số, tuy nhiên ở cấp cơ quan ngang bộ, Ủy ban Dân tộc là tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam đã thông qua Công ước về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC).

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng Không biết
Giấy phép unspecified
Tên Người bản xứ ở Việt Nam
Mô tả

Việt Nam được xem là một đất nước đa dân tộc với 53/54 nhóm dân tộc đang sinh sống trên đất nước này là dân tộc thiểu số. Dù đã bỏ phiếu ủng hộ cho Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP) nhưng quốc gia này không công nhận người dân tộc thiểu số như người bản xứ và cũng chưa thông qua Công ước 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Không có luật cụ thể cho dân tộc thiểu số, tuy nhiên ở cấp cơ quan ngang bộ, Ủy ban Dân tộc là tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam đã thông qua Công ước về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC).

Resource's languages
  • Tiếng Anh