Đi thẳng đến nội dung

Phân mảnh đất trong và ngoài trang trại tại Việt Nam

Bài viết này sử dụng số liệu bảng ở cấp xã, hộ gia đình và lô để nghiên cứu nguyên nhân và ảnh hưởng của sự phân mảnh đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào phân chia cả ngoài trang trại (phân chia đất thành nhiều trang trại nhỏ) và phân mảnh trong trang trại (phân chia từng trang trại thành nhiều mảnh nhỏ). Trong cả hai khía cạnh này, đất đai ở Việt Nam bị phân tán cao. Kết quả cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của cả phân chia trong và ngoài trang trại đến lao động đầu vào trên mỗi ha trong nông nghiệp. Khi năng suất được đo bằng lợi nhuận trên mỗi ha, chúng tôi ước tính ảnh hưởng tích cực của quy mô trang trại đến năng suất. Kết quả về các yếu tố quyết định phân mảnh cho thấy việc bán đất làm giảm sự phân mảnh giữa các trang trại ở miền Nam Việt Nam chứ không phải ở miền Bắc. Các chương trình hợp nhất đất đai hành chính có một số tác động tích cực đến việc hợp nhất đất đai ở miền Bắc chứ không phải ở miền Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Phân mảnh đất trong và ngoài trang trại

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Đất đai
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu trên trang web được cấp phép 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) trừ khi có quy định khác. Bạn được tự do: Chia sẻ - sao chép và phân phối lại tài liệu trong bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào Thích ứng - trộn, biến đổi và xây dựng dựa trên tài liệu Người cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do này miễn là bạn tuân theo các điều khoản cấp phép.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

publications@wider.unu.edu

Đồng tác giả (cá nhân) Thomas Markussen, Finn Tarp, Do Huy Thiep, Nguyen Do Anh Tuan
Số ISBN 978-92-9256-054-6
Số ISSN 1798-7237
Nơi xuất bản https://www.wider.unu.edu/
Nhà xuất bản United Nations University World for Development Economics Research
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 29
Các từ khóa land fragmentation,consolidation,farm size,productivity,land markets,Viet Nam,phân mảnh đất đai
Ngày đăng tải tháng 9 12, 2017, 18:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2018, 04:57 (UTC)