Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated January 16, 2018
Created January 16, 2018
Format PDF
License CC-BY-3.0-IGO
Name VIỆT NAM Khuôn khổ Kinh tế về Nước để Đánh giá các Thách thức của Ngành Nước
Description

Tăng trưởng kinh tế và những thay đổi về mặt xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ qua đã diễn ra đầy ấn tượng và đã giúp đưa một phần lớn xã hội thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Mặc dù vậy, nỗ lực tăng trưởng kinh tế đã gây áp lực đến việc sử dụng tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường và điều này dự kiến sẽ hạn chế mức tăng trưởng trong tương lai.

Dựa trên Kế hoạch Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM), báo cáo này trình bày đánh giá tổng hợp về ngành nước Việt Nam với mục tiêu xác định các phương án giảm nhu cầu tiêu thụ nước nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi ngành nước ở Việt Nam liên quan đến an ninh nước phục vụ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, đáp ứng các đòi hỏi về môi trường và dân sinh cũng như tạo điều kiện cho chia sẻ thịnh vượng chung. Báo cáo phân tích này tập trung vào bốn lưu vực sông là các lưu vực sông Hồng-Thái Bình, Cửu Long, các sông vùng Đông Nam Bộ SERC và Đồng Nai, là khu vực đóng góp khoảng 80% GDP của Việt Nam.

Resource's languages
  • Vietnamese