Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated March 13, 2018
Created March 13, 2018
Format PDF
License CC-BY-NC-4.0
Name Phụ nữ và các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030
Description

Chương trình nghị sự 2030 đề ra 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu. Cùng với các chỉ tiêu của mục tiêu số 5 “Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”, mỗi mục tiêu đều đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về giới, giải quyết các khía cạnh giới của nghèo, đói, y tế, giáo dục, nước và vệ sinh, việc làm, thành phố an toàn, hòa bình và an ninh. Sự tập trung mạnh mẽ vào vấn đề giới là sự thừa nhận rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là chìa khóa để thực hiện mỗi mục tiêu và toàn bộ các mục tiêu.

Resource's languages
  • Vietnamese