Skip to content

Luật Bảo vệ Môi trường 2014

Ngày 23/6/2014, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005.

Luật này gồm 20 chương và 170 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Luat Bao ve Moi truong 2014

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental and biodiversity protection
  • Law and judiciary
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright No
Version / Edition 1.0
License CC-BY-4.0
Author (corporate) Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Publication place Vietnam
Publisher Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Publication date 2014
Pagination 67
Date uploaded December 16, 2015, 03:23 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 07:54 (UTC)