Skip to content

Exec Summary - Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector

မှနြှာန ိုငငြံ ရအောားလွှပစြဈထိုတလြိုပရြေားကဏျဍသညြ ှှံှေ့ပှ ှုားရေားအရကာငအြထညရြှာြှှု ကနဦားအဆငြ့တြှငသြာ ရှ ရန ရသားသညြ့အြတှကြ လွှပစြဈထိုတလြိုပြှှုက ို ပတဝြနြားက ငြ နှငြ့ြ လူှှုရေားအရပေါြ သကရြောကြှှုှ ာားမှငြ့ဟြနခြ ကညြ ရစပပ ား ရရှညေတြညတြံြ့ရသာနညြားမှငြ့ြ အရကာငအြထညရြှာနြြေ အခှငြ့အြရေား ရှေ ထာားပါသညြ။ မှနြှာန ိုငငြံသညြ လကရြှ တှငြ သှာားရ ိုားက ရအောားလွှပစြဈ အရကာငအြထညရြှာြှှု လိုပငြနြားစဉအတ ိုငြားသာ လိုပရြဆာငလြ ကရြှ ပပ ား မှဈဝြှှားအရပေါြ တပပ ှုငတြညြား ရဆာငြေှကသြညြ့ြ စ ှံက နြားှ ာားစှာ နှငြ့ြ အမခာားှ စ ားှှုဏြှေ ာား အာားလံိုား၏ စိုရပါငြား ထပဆြငြ့ထြ ခ ိုကြှှုက ို ထညြ့သြှငြားစဉားစာားမခငြားှမပှုဘဲ စ ှံက နြားတဈခိုခ ငြားစ အလ ိုကသြာ ခှဲမခာားရှာထြိုတပြပ ား အတညမြပှု ရပားလ ကရြှ သညြ။ န ိုငငြံှ ာားစှာတှငြ ဤကဲြ့သ ိုြ့ရသာ လိုပငြနြားစဉ၏ အက ှုားဆကရြ ကာငြ့ြ ရအောားလွှပစြဈထိုတလြိုပနြြေ သငြ့ရြတာရြသာ အဓ ကမှဈကက ားှ ာား နှငြ့ြ မှဈလကတြကအြှ ာားစိုတှငြ ှှံှေ့ပှ ှုားရေားအရကာငအြထညရြှာြှှုှ ာား လိုပရြဆာငလြ ကြ ရှ ရနကာ အဆ ိုပါရလြှေားရ ကာငြားှ ာားအရပေါြ နှဈရပါငြား ၅၀ - ၁၀၀ ှှရန၍ ထ ိုြ့ထကြ ရှညြ ကာ န ိုငသြညြ့ြ ကာလတာအတှကြ ထ နြားည ှှုှ ာား မှဈလာရစသညြ။ မှဈဝြှှား၏သနဈြှှားအာားရကာငြားှှု နှငြ့ြ ယငြားနှငြ့ြ ဆကနြှှယြော ရဂဟစနဈအရပေါြ ကက ားှာားသညြ့ြ စိုရပါငြားထပဆြငြ့ထြ ခ ိုကြှှုှ ာား မှဈရပေါလြာရစကာ ဤထ ခ ိုကြှှုှ ာားက ို ရလ ာြ့ပါားသကသြာရစနြေ ကက ှုတငစြဉားစာားစ ှံန ိုငသြညြ့ြ အခှငြ့အြလြှားှ ာားလညြား ဆံိုားရှုံားသှာားပေါသညြ။ ဤ မှနြှာန ိုငငြံ ရအောားလွှပစြဈကဏျဍ၏ ှဟာဗ ွူဟာရမှာကြ ပတဝြနြားက ငဆြ ိုငြောဆနြားစဈှှု (အစ ငြခေံစာသညြ မှဈဝြှှားအဆငြ့ြ ပတဝြနြားက ငြ နှငြ့ြ လူှှုရေား တနြှ ိုားှ ာားက ို ထညြ့သြှငြားစဉားစာားထာားပပ ား ၎င်းငျးငြားတနြှ ိုားှ ာား ရရှညေတြညတြံြ့ရသာနညြားမှငြ့ြ ရအောားလွှပစြဈထိုတလြိုပြှှု အရကာငအြထညရြှာနြ ိုငနြြေ ခ ဉားကပနြညြားတဈခိုက ို အ ကံမပှုထာားပါသညြ။ က ကနဦားစ ှံခ ကရြေားဆှဲမခငြားက ို စ ှံက နြားတဈခိုခ ငြားစ အရပေါြ အရလားရပားအာရံိုစ ိုကမြခငြားှှ ရရှာငရြှာားရစပပ ား ရရှညေတြညတြံြ့ရသာ ရအောားလွှပစြဈ ထိုတလြိုပရြေားကဏျဍ အရကာငအြထညရြှာရြေား စ ှံခ ကရြေားဆှဲန ိုငရြေားအတှကြ မှဈဝြှှား၏က နြားှာသနဈြှှားှှုအရပေါြ အရလားထာားနြေ အ ကံမပှုထာားသညြ။

Data Resources (1)

Data Resource Preview - မွနျွ ာနင ို ငျ ံ ရအောားလြှပျစစကျ ဏ်ဍ၏ ွဟာဗ ြူဟာရမွာကျ ပတျဝနားျက ငဆျ င ို ေျ ာဆနားျ စဈွ ှု အကြဥ ျးခြြုပ

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Burmese
Topics Hydropower dams
Geographic area (spatial range)
  • Myanmar
Copyright To be determined
Version / Edition 1.1
License unspecified
Author (corporate) IFC
Publication date 2018
Keywords SEA, Hydropower, IFC, SEA Final 2018
Date uploaded November 29, 2018, 02:00 (UTC)
Date modified April 29, 2019, 04:28 (UTC)