Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 23 tháng 2, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng JPEG
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên ASTER global digital elevation model (ASTER GDEM)​ in Cambodia
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả