Các dự án Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

Bộ dữ liệu bao gồm các dữ án hỗ trợ của ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Dữ liệu được lấy từ D-Portal, United Nation Development Groups Transparency Portal (2018). Tìm hiểu thêm về Viện trợ và Phát triển tại Việt Nam.

        
Đang tải

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về