Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng TIFF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên ASTER global digital elevation model (ASTER GDEM) in Cambodia
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả