Đi thẳng đến nội dung

Cải cách ruộng đất, sinh kế và nghèo đói ở Việt Nam

ài liệu này nhằm cung cấp cho Oxfam thông tin, phân tích và kiến ​​nghị về một số vấn đề liên quan đến đất đai ở Việt Nam, sau đó có thể được sử dụng để phát triển thành các vấn đề chính sách cụ thể để vận động và vận động chính sách. Báo cáo dựa trên các tài liệu hiện có và nghiên cứu do Oxfam ủy nhiệm năm 2011. Tài liệu bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa nông nghiệp, nghèo đói và đất đai ở Việt Nam và quan điểm của Oxfam về trang trại quy mô nhỏ ở Việt Nam. Tiếp theo là một bản tóm tắt về các chính sách đất đai và thực tiễn đã phát triển ở Việt Nam kể từ khi độc lập. Phần chính của tài liệu đề cập đến một loạt các vấn đề liên quan đến đất trồng trọt và đất lâm nghiệp, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, quyền phong tục, quyền sở hữu, chứng nhận đất, nắm giữ đất của doanh nghiệp nhà nước (SOE), phân mảnh đất, mất đất, linh hoạt sử dụng đất và trách nhiệm giải trình và minh bạch trong việc thi hành Luật Đất đai. Tài liệu kết luận bằng một số quan sát chung và đưa ra các khuyến nghị có thể được giải quyết thông qua sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Land Reform, Livelihoods and Poverty in Vietnam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Đất đai
  • Quyền về sinh kế
  • Giảm nghèo
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bản quyền thuộc về tác giả và Oxfarm Việt Nam.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Oxfam Hanoi, Vietnam oxfam.vietnam@oxfam.org

Tác giả (cá nhân) Chris Adams
Tác giả (tổ chức) Oxfarm Vietnam
Nơi xuất bản Hanoi, Vietnam
Nhà xuất bản Oxfam
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 32
Các từ khóa land reform, Oxfarm
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2018, 03:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 16, 2018, 04:47 (UTC)