Đi thẳng đến nội dung

Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

Ý tưởng cơ bản về “các khoản thanh toán cho các dịch vụ môi trường”, hoặc PES, là nhằm khuyến khích cá nhân và cộng đồng bảo vệ các dịch vụ môi trường bằng cách đền bù cho họ bất kỳ chi phí nào phát sinh trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ đó. Năm 2004, chính phủ Việt Nam, dựa trên khái niệm PES, đã đặt nền tảng cho chương trình Thanh toán Dịch vụ Môi trường rừng toàn quốc (PFES), được quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi. Nghiên cứu này đánh giá việc thực hiện chi trả phí DVMTR từ năm 2008 với mục tiêu cung cấp các khuyến nghị chính sách thực tiễn để đạt được hiệu quả và công bằng. Bài viết tập trung vào ba khía cạnh sau đây của PFES: (1) thiết lập thể chế (các quy tắc và sắp xếp tổ chức); (2) cơ chế chia sẻ lợi ích (phân phối thanh toán giữa các nhà cung cấp và tham gia vào các quy trình); và (3) giám sát và đánh giá (giám sát các dịch vụ môi trường, các hợp đồng, các luồng tài chính và các tác động xã hội).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Laws issuing agencies

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về rừng
  • Tài trợ bảo vệ rừng
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Nội dung trong ấn phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Không thương mại-Không phái sinh 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Phiên bản/Lần xuất bản 2013
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

CIFOR Jl. CIFOR, Situ Gede Bogor Barat 16115 Indonesia T +62 (251) 8622-622 F +62 (251) 8622-100 E cifor@cgiar.org

Tác giả (cá nhân) Pham Thu Thuy
Đồng tác giả (cá nhân) Karen Bennett, Vu Tan Phuong, Jake Brunner, Le Ngoc Dung, Nguyen Dinh Tien
Số ISBN 978-602-1504-10-9
Nơi xuất bản Bogor, Indonesia
Nhà xuất bản Center for International Forestry Research
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 96
Các từ khóa forest environmental services,PFES,watershed protection,landscape bodiversity
Ngày đăng tải tháng 3 20, 2018, 17:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 22, 2018, 05:02 (UTC)