Đi thẳng đến nội dung

Bộ luật dân sự của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # #33/2005/QH11
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Luật dân sự 2005
Chủ đề Quyền dân sự và chính trị
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 6, 2005
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2006
Tài liệu tham khảo The Law Library, https://thuvienphapluat.vn/en/index.aspx
Link gốc https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
Liên hệ

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Các từ khóa Luật dân sự 2005,civil code 2005
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2018, 11:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 8, 2018, 11:08 (UTC)