Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 7, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng XLS
Giấy phép CC-BY-4.0
Tên Corruption Perception Index in the Lower Mekong (2012-2021)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
Mô tả

Raw corruption perception index scores (Transparency International metric) from 2012-2021 for the Lower Mekong countries