Đi thẳng đến nội dung

Quyết định 07/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010

Quyết định có mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định 07/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 07/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 1, 2006
Ngày có hiệu lực 5 tháng 2, 2006
Tài liệu tham khảo Official gazette No. 33,34 dated 21/1/2006
Link gốc http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16877
Các từ khóa P135 II,Chương trình 135 giai đoạn 2,ethnic minority,dân tộc thiểu số,giảm nghèo
Ngày đăng tải tháng 5 5, 2020, 10:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:25 (UTC)