Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 135/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Quyết định nhằm mục tiêu nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_ Quyết định số 135/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 135/1998/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 7, 1998
Ngày có hiệu lực 15 tháng 8, 1998
Tài liệu tham khảo Official gazette No.27 dated 30/9/1998
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=410&mode=detail&document_id=5698
Các từ khóa P135,ethnic minorities,dân tộc thiểu số,chương trình 135
Ngày đăng tải tháng 5 5, 2020, 09:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:24 (UTC)