Đi thẳng đến nội dung

Nghị định số 05/2011/ND-CP về công tác dân tộc

Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Nghị định số 05/2011/ND-CP về công tác dân tộc

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 05/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 1, 2011
Ngày có hiệu lực 4 tháng 3, 2011
Tài liệu tham khảo Official Gazette number 71 + 72 dated 28-01-2011
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=98691
Các từ khóa ethnic minority,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 09:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:24 (UTC)