Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 27 tháng 3, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng SQLITE
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Fisheries resource management data (Khmer)
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer
Mô tả