Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 5, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng GeoJSON
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Mekong Regional Hydropower Dams 2020
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả