Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 5, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng geotiff
Giấy phép Creative Commons CCZero
Tên Metallic Mining Development Potential Index
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả