Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Nghị định này quy định việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và chính sách đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Đối tượng áp dụng a) Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty nông, lâm nghiệp) đã được chuyển đổi theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềsắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # #118/2014 NĐCP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Nghị định #118/2014 NĐCP
Chủ đề
  • Nông nghiệp
  • Rừng và ngành lâm nghiệp
  • Phân loại đất
Giấy phép ODC-PDDL-1.0
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký Tháng 12 17, 2014
Ngày có hiệu lực Tháng 1 2, 2015
Tài liệu tham khảo #118-2014 NĐ-CP
Các từ khóa công ty nông lâm nghiệp quốc doanh,state own agricultural and forestry company
Ngày đăng tải Tháng 5 22, 2018, 09:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 23, 2018, 03:50 (UTC)