Đi thẳng đến nội dung

Tham gia vào các chương trình phân phối đất có mục tiêu và kết quả của hộ gia đình: bằng chứng từ Việt Nam

Các tác giả ước tính liệu một chương trình cải cách ruộng đất có dẫn đến thu nhập cao hơn cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số hay không. Năm 2002, tại Tây Nguyên Việt Nam, Chương trình 132 đã thực hiện chuyển nhượng đất nông nghiệp cho các hộ dân tộc thiểu số có ít hơn một héc ta đất. Sử dụng số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2002 làm cơ sở, năm 2008, nhóm tác tác giả đã điều tra lại hơn một nghìn hộ gia đình để đưa ra đánh giá hồi cứu về tác động của việc tham gia Chương trình 132. Trái ngược với các báo cáo chính thức, kết quả của cho thấy có sự sai lệch đáng kể so với các thông số chương trình theo kế hoạch: nhiều hộ gia đình đủ điều kiện đã không nhận được đất, trong khi các hộ không đủ điều kiện lại được chia đất. Chúng tôi ước tính rằng những người hưởng lợi từ chương trình tại tỉnh Kon Tum đã có được sự gia tăng thu nhập hộ gia đình tương ứng với những gì có thể mong đợi từ một mảnh đất nông nghiệp nhỏ. Ngoài Kon Tum, những nơi có tỷ lệ tham gia thấp hơn đáng kể, câu chuyện trở nên hỗn tạp hơn và thu nhập hộ gia đình không được cải thiện khi tham gia chương trình. Nhìn chung, kết quả nhấn mạnh những hạn chế của việc chuyển nhượng đất đơn thuần như một cơ chế cải thiện mức sống của người dân tộc thiểu số. Kết quả cũng cho thấy khoảng cách đáng kể có thể tồn tại giữa thiết kế chương trình và việc triển khai phi tập trung. Các tác giả thảo luận về một số hàm ý cho việc đánh giá chương trình.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - THam gia vào chương trình mục tiêu phân phối đất và kết quả của hộ gia đình: bằng chứng từ Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Dwayne Benjamin dwayne.benjamin@utoronto.ca

Đồng tác giả (cá nhân) Dwayne Benjamin, Loren Brandt, Brian McCaig, Nguyen Le Hoa
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 34
Chú ý

https://link.springer.com/article/10.1007/s11150-017-9390-0

Các từ khóa land policy,programme evaluation,ethnic minority household
Ngày đăng tải tháng 5 6, 2020, 09:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:35 (UTC)