Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014

Tại kỳ họp thứ 10 (khóa XIII), Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo trước Quốc hội kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014”. Báo cáo gồm các phần (1) quá trình hình thành , phát triển và thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường giai đoạn trước năm 2004 (2) tình hình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 và (3) đánh giá chung và các kiến nghị

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Report # 958- BC-UBTVQH13
Chủ đề
  • Nông nghiệp
  • Đất công
  • Kinh doanh và tài chính lâm nghiệp
  • Rừng và ngành lâm nghiệp
  • Đất đai
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) National Assembly Standing Committee
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 33
Các từ khóa sate own agricultural and forestry company
Ngày đăng tải Tháng 5 22, 2018, 10:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 5 23, 2018, 03:51 (UTC)