Đi thẳng đến nội dung

Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 bao gồm các mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 88/2019/QH14
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề Người dân tộc và thiểu số
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 11, 2019
Ngày có hiệu lực 18 tháng 11, 2019
Tài liệu tham khảo Official Gazette No. 116-120/2019 on March 06, 2020
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198414
Các từ khóa dân tộc thiểu số,ethnic minority,kinh tế - xã hội,socio-economic
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 09:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:21 (UTC)