Đi thẳng đến nội dung

Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP theo hướng giảm nghèo bền vững 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2012-2016

Đây là trang web đã được lưu trữ về hỗ trợ của UNDP cho Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP theo hướng giảm nghèo bền vững 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2012-2016

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Aid and development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bất kỳ việc sử dụng thông tin nào trong trang web của UNDP đều phải thừa nhận nguồn của UNDP , trích dẫn URL của bài viết

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) UNDP
Ngày xuất bản 2012
Chú ý

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/operations/projects/poverty_reduction/Support-to-the-implementation-of-the-Resolution.html

Các từ khóa UNDP,National Target Programs,Chương trình mục tiêu quốc gia,sustainable poverty reduction
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2020, 04:46 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:42 (UTC)