Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 10 tháng 3, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Cambodian Digital Government Policy 2022-2035 [Khmer]
Mô tả

In accordance with the Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035, the Government sets out the Cambodian Digital Government Policy 2022-2035, focusing on the vision "Building a Digital Government to improve the quality of life and confidence of the people through better public service".

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer