Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 28 tháng 7, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Instruction​ on​ enforcement​ of​ the​ implementation​ of​ social​ safety​ measures​ in​ accordance​ with​ the​ guidelines​ of​ the​ Royal​ Government​ and​ the​ Ministry​ of​ Health​ to​ reduce​ the​ risk​ of​ spreading​ COVID-19​ disease​ during​ the​ upcoming​ holidays
Mô tả

The​ instruction​ aims​ to​ strengthen​ the​ implementation​ of​ social​ safety​ measures​ in​ accordance​ with​ the​ guidelines​ of​ the​ Royal​ Government​ and​ the​ Ministry​ of​ Health​ to​ reduce​ the​ risk​ of​ spreading​ COVID-19​ disease​ during​ the​ upcoming​ holidays.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer