Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on forestry
Mô tả

This law defines the framework for management, harvesting, use, development and conservation of the forests in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh