Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 22 tháng 1, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on Land 2001 (Khmer)
Mô tả

The 2001 Amendment to the Land Law aims to determine the regime of ownership for immovable properties in the Kingdom of Cambodia for the purpose of guaranteeing the rights of ownership and other rights related to immovable properties. It also intends to establish a modern system of land registration that guarantees the rights of people to own land.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer