Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 2, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Law on the establishment of the Ministry of Environment (Khmer)
Mô tả

The Ministry of Environment is established under the jurisdiction of the Royal Government of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer