Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 15 tháng 3, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Environmental Protection
Mô tả

This Law provides statutory provisions on environmental protection activities; measures and resources used for the purpose of environmental protection; rights, powers, duties and obligations of regulatory bodies, agencies, organizations, households and individuals who are tasked with the environmental protection task.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh