Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 13 tháng 3, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Policy paper on social concessions in the Kingdom of Cambodia [English]
Mô tả

This​ policy​ paper​ outlines​ an​ overview​ and​ legal​ basis​ on​ social​ land​ concessions​ in​ Cambodia.​ Moreover,​ the​ paper​ also​ explains​ in​ detail​ on​ the​ authority​ and​ role​ of​ administration​ relating​ to​ social​ land​ concessions.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer