Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Prakas no. 0093 on the procedures for self-declaration and payment of royalties on mineral resources by concessionaires with open mining and quarrying stations for mining and construction
Mô tả

This Prakas aims to strengthen the management and revenue collection of all types of construction royalties and to determine the procedures for self-declaration of royalties and the payment of royalties by concessionaires with open mining licenses and crushing stone construction quarries for mining business

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer