Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 10, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Prakas No. 140 on the registration of 32 community fisheries in Rattanakiri, Mondulkiri, Kep, Prey Veng and Kratie Provinces
Mô tả

Prakas on the registration of 32 community fisheries in Rattanakiri, Mondulkiri, Kep, Prey Veng and Kratie Provinces is officially registered and recognized by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 32 community fisheries, including 6 communities in Ratanakkiri, 1 community in Mondulkiri, 5 communities in Kep, 4 communities in Prey Veng, and 16 communities in Kratie with the name of the community fisheries, the number of members, the number of committees, the size of the community fisheries, the name of the village, the commune, the district, the province, and the coordinate numbers of community fisheries.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer