Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 8 tháng 7, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Prakas​ No.​ 153​ on​ the​ recognition​ of​ "Phum Peuk"​ Community​ Natural​ Protected​ Area​ of​ "Prey Lang"​ Wildlife​ Sanctuary​ in​​ Pramoul Phdom village,​ Chrach commune,​ Chey Sen district,​ Preah Vihear province
Mô tả

Phum Peuk Community​ Natural​ Protected​ Area​ with​ the​ area​ of​ 2,348 hectares​ is​ located​ in​ Prey​ Lang​ Wildlife​ Sanctuary​ in​ Pramoul Phdom village,​ Chrach commune,​ Chey Sen district,​ Preah Vihear province.​ The​ establishment​ of​ Phum Peuk Community​ Natural​ Protected​ Area​ aims​ to​ enhance​ the​ sustainable​ natural​ resource​ management​ and​ local​ livelihood​ in​ accordance​ with​ with​ the​ policies of the Royal​ Government of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer