Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 4, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No. 20 on the adjustment of Ta Mok Lake (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree were cutting an area of ​​10 (ten) hectares in Sangkat Kork Roka, Khan Prek Pnov, Phnom Penh, which is defined in Sub-Decree No. 20, dated February 3, 2016 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov). 3,239.7 hectares in Phnom Penh is the state public property to reclassify from the state public property to the state private property. Donation of 10 (ten) hectares of land located in Sangkat Kork Roka, Khan Prek Pnov, Phnom Penh above, owned by the Ministry of Health.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer