Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 19 tháng 4, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No. 214 on the area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree covers an area of ​​27,659 (twenty seven thousand six hundred and fifty nine) square meters located in Phsar Lech village, Sangkat Prek Phnov, Khan Prek Phnov, Phnom Penh, which is defined in sub-decree No. 20, dated February 3, 2016 Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov), an area of ​​3,239.7 hectares in Phnom Penh, is a state public property, reclassified as state private land and handed over to 16 families of the National Gendarmerie.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer