Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 4, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 238 on the adjustment area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree shows about land was cut into 2 (two) areas with a total area of 57,323 square meters (fifty seven thousand three hundred and twenty three square meters) located in Sangkat Samraong, Khan Praek Pnov, Phnom Penh, the first location size of 24,027 square meters) and location Second, size 33,296 square meters, which determined in the sub-decree no.20 issued on 03 February 2016 on the area of Boeung Tamok (Boeung Kob Srov) size 3,239.7 hectares located in Phnom Penh is the state public property to be reclassified from the state public property to the state private property.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer