Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Sub-Decree​ on the Classification of State Permanent Forest Reserve Land and the Granting of Economic Land Concessions to Private Companies for Agro-Industrial Investments in Battambang Province
Mô tả

This sub-decree categorized land for transfer for development purposes of the 5,200 hectares of the permanent forest reserve in Samlot district, Battambang province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer