Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 10 tháng 1, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Trust Law
Mô tả

This law aims to manage property created in the Kingdom of Cambodia. The trust law aims to set out rules and procedures to establish, register, manage and control the trust.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer