Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 13 tháng 8, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Biofuel: A sustainable solution for Cambodia?
Mô tả

This document descript the biofuel crops and its potential in Cambodia.

Resource's languages
  • Tiếng Anh