Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 13 tháng 1, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Summary on Cambodia's Science Technology Innovation roadmap 2030 (Khmer)
Mô tả
Resource's languages
  • Tiếng Khmer