Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 23 tháng 7, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Directory of organizations and lawyers providing legal services to journalists in Cambodia
Mô tả

CCIM is making profile of 6 organizations providing the legal services to human rights defenders and journalists at risks. Those organizations such as Cambodia Human Rights and Development Association (ADHOC), Cambodia Center for Human Rights (CCHR), Community Legal Education Center (CLEC), Center for Alliance of Labour and Human Rights (CENTRAL), Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights (Licadho), and Legal Aid of Cambodia (LAC), and 2 lawyers including R&L Law Office and Noun Phanith Law Office have been mentioned as organizations and lawyers providing legal services to journalists in Cambodia.

Resource's languages
  • Tiếng Anh