Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 8 tháng 2, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Master Plan for Integrated Biodiversity Management
Mô tả

The Master Plan for Integrated Biodiversity Management B.E. 2558-2564 (2015-2021) is the principal biological diversity plan of Thailand, developed in compliance with Article 6 of the Convention on Biological Diversity, under which it states that each Contracting Party shall develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Resource's languages
  • Tiếng Anh