Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-4.0
Tên Business registration: OKSAN (Cambodia) Inc.
Mô tả

This screenshot provides informaiton of OKSAN (Cambodia) Inc. The company was registered at the Ministry of Commerce. The Chairman of this company is Mr.Park Wa Jin. The address is located at No.178Eo, St.Mao Tse Toung, Sangkat Tumnup Toeuk, Khan Chamcarmorn Phnom Penh, Cambodia. This information was taken from the Ministry of Commerce's website on 29 January, 2014.

Resource's languages
  • Tiếng Anh