Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 13 tháng 2, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Tiếng Anh - Tổng quan thực trạng kinh tế -xã hội - Dựa trên kết quả phân tích số liệu điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Mô tả

Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, … Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em. Dựa trên các phân tích này, báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách để giải quyết các vấn đề mà người dân tộc đang gặp phải.

Resource's languages
  • Tiếng Anh