Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Vai trò của Luật tục và Tập quán trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và nước
Mô tả

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu nhằm: i) Xây dựng khái niệm chung về luật tục giữa cộng đồng dân cư, chính quyền, nhà nghiên cứu, các tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm hiểu và phân tích các luật tục, tập quán trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và nước; phát hiện các bất cập có thể xẩy ra giữa luật tục và chính sách nhà nước; và xác định chiến lược thích ứng của các dân tộc thiểu số trước thực trạng suy thoái môi trường và các tác động tiêu cực đến đời sống người dân. ii) Đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tạo hành lang đối thoại giữa cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ phát triển nhằm kết nối luật tục với chính sách của nhà nước.

Resource's languages
  • Tiếng Việt