Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên The screenshot of ISAF M&E Database System (2022)
Mô tả

Screenshots show performance and budget on social accountability at the commune level, health centers and primary schools​ in 2022.

Resource's languages
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer