Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 6 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: tiến trình và những thách thức mới về về giảm nghèo của Việt Nam
Mô tả

Cuốn sách về đánh giá nghèo đói này đưa ra một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em nghèo và khám phá những hạn chế và cơ hội mà họ phải đối mặt trong việc thoát nghèo. Dựa trên cơ sở phân tích phong phú về nghèo đói và nền tảng kiến ​​thức tuyệt vời từ các đánh giá nghèo trước đây (năm 1995, 2000, 2003 và 2008), cuốn sách này gồm ba mục tiêu. Đầu tiên, cuốn sách đề xuất sửa đổi hệ thống theo dõi nghèo đói của Việt Nam, bao gồm dữ liệu tốt hơn, tổng hợp phúc lợi cập nhật và chuẩn nghèo mới, để đưa hệ thống phù hợp hơn với điều kiện kinh tế và xã hội ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai, cuốn sách xem xét lại các sự kiện về nghèo đói và thiếu thốn ở Việt Nam và xây dựng hồ sơ cập nhật về nghèo đói bằng dữ liệu từ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2010 (VHLSS) và các nghiên cứu định tính mới từ thực địa. Thứ ba, cuốn sách nhằm mục đích tạo ra sự đồng thuận xung quanh một số thách thức chính trong giảm nghèo trong thập kỷ tới, bao gồm thay đổi xu hướng nghèo đói và giàu có trong khu vực, tỉ lệ nghèo đói cao và dai dẳng trong các dân tộc thiểu số, và gia tăng bất bình đẳng về kết quả và cơ hội.

Resource's languages
  • Tiếng Anh