Đi thẳng đến nội dung

2017 University Entrance Examination Results

2017 University Entrance Examination Results released by Department of Myanmar Examinations, Ministry of Education, Myanmar.

Data Resources (6)

Data Resource Preview - University Entrance Examination Results across States and Regions (2017)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Access to education
  • Primary and secondary education
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Hạn chế truy cập và sử dụng No known access and use constraints
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 19 tháng 6, 2017
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Myanmar
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu This data is scraped from http://myanmarexam.org/stats.html which is published by the Department of Myanmar Examinations, Ministry of Education, Myanmar on 16 June 2017.
(Các) nguồn http://myanmarexam.org/stats.html
Liên hệ Department of Myanmar Examinations, Ministry of Education, Myanmar http://moemyanmar.net/
Thông tin người tạo Metadata. Metadata last updated on 2017-06-19. For inquiries contact: Phandeeyar: Myanmar Innovation Lab, 11th Floor, "Mac Tower" Building, 561 Merchant Road, Yangon, 11181, Myanmar (Burma) Tel: 09 2600 72463 / 099 707 320 67 164 Email: opendevmm@phandeeyar.org Website: http://phandeeyar.org/
Thuộc tính The data dictionary for this dataset is attached
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản 1
Ngày đăng tải tháng 6 19, 2017, 14:07 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 22, 2019, 06:42 (UTC)